Contact Us

//Contact Us
Contact Us 2018-05-25T20:46:18+00:00

Bethlehem Health Bureau
10 E Church St. Bethlehem, PA 18018
Email: askbhb@bethlehem-pa.gov
​Phone: (610) 865-7083