Bethlehem Health Bureau
10 E Church St. Bethlehem, PA 18018
Email: askbhb@bethlehem-pa.gov
​Phone: (610) 865-7083